ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. จัดระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ พิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร                             
 
การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

 
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ

 
การแข่งขันเครื่องบินจำลองบังคับด้วยวิทยุ 4 ช่องสัญญาณ

 
อากาศยานจำลองประเภทความคิดสร้างสรรค์

 
เมนูหลัก
 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
 • รูปแบบของการแข่งขัน
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • แกลเลอรี่ภาพถ่าย
 • แกลเลอรี่วิดีโอ
 • ติดต่อสอบถาม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อกำหนด /คณสมบัติผู้เข้าประกวดและแข่งขัน
 • หนังสือเชิญคณะกรรมการนอกสังกัด / หน่วยงานภายนอก
 • หนังสือเชิญคณะกรรมการสังกัด สพฐ.
 • หนังสือราชการแจ้งทีมตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขัน
 • ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
 • ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขัน
 •  
  ความเป็นมา
                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ความรู้ควบคู่ การปฏิบัติสร้างเครื่องร่อน เครื่องบิน นำมาเป็นกิจกรรมควบคู่หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน และเป็นเวทีให้เด็กได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการส่งเสริมอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน
  ให้ก้าวสู่สากล
   
  วััตถุประสงค์การจัดกิจกรรม

          1. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยอากาศยานจำลอง เช่น เครื่องร่อน เครื่องบินพลังยางและเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ
          2. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการนำสื่อด้านวิทยาศาสตร์อากาศยาน ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่า
          3. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาส
  พัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกเทคโนโลยียุคใหม่ในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้พื้นฐานทางด้าน
  วิทยาศาสตร์อากาศยานเป็นเครื่องมือ
          4. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง สพฐ. ร่วมกับสถาบันทางวิชาการด้านการบิน ในการจัดกิจกรรมควบคู่กับพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม : วิทยาศาสตร์อากาศยาน
  ขั้นพื้นฐาน

   
  รูปแบบของการแข่งขัน

  1.  ระดับประถมศึกษา เป็นการประกวดและแข่งขันเครื่องร่อน ประกอบด้วย 3 กติกา ดังนี้
      1)  เครื่องร่อนกระดาษพับ
  2)  เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล
      3)  เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน 
  2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการประกวดและแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประกอบด้วย 2 กติกา ดังนี้
    1) เครื่องบินพลังยางบินนาน โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น
      2) เครื่องบินพลังยางบินไกล โดยการปล่อยด้วยมือ
  3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการประกวดและการแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประกอบด้วย 2 กติกา ดังนี้
      1) เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ
     2) อากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) 

   
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  การประกวดและแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. ได้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันจะต้องประกอบเครื่องบินด้วยตนเองทุกทีม ซึ่งการประกอบเครื่องบินจะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนประสบการณ์ จะทำให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการประกอบเครื่องบิน ดังต่อไปนี้
  1. ทักษะเบื้องต้นและองค์ความรู้พื้นฐานของการประกอบเครื่องบิน คือ
  • ทักษะในการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน
  • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องบิน
  • ทักษะในการอ่านแบบแปลนและมาตราส่วนการวัด 
  • ทักษะความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ขั้นพื้นฐานหลักการบินเบื้องต้น
  • ทักษะการบังคับทิศทางของเครื่องบิน

  2. นักเรียนได้รับการปลูกฝังทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ 
  • การทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ตรงต่อเวลา มีระเบียบ วินัย อดทน มีสมาธิ
  • มีความซื่อสัตย์ ไม่เอาเปรียบคู่แข่งขัน มีน้ำใจนักกีฬา
  • ทักษะและการพัฒนาองค์ความรู้จากการประกอบเครื่องบิน

   
  หน่วยงานความร่วมมือ

  แผนที่การเดินทาง

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
   
  กำหนดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกกิจกรรม
  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
  08.30 – 08.45 น. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน รายงานตัว
  09.00 – 09.30 น. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมรายงานตัว (ทุกประเภทการแข่งขัน)
  09.30 – 10.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. /ชมการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขัน
  10.00 – 10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
  10.00 – 12.00 น.        ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
  13.00 – 16.00 น. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมแบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ (ต่อ)
  16.00 น. สิ้นสุดการแข่งขันประจำวัน 
  16.15 – 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557
  08.30 – 08.45 น. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน รายงานตัว
  09.00 – 12.00 น. แข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ
  10.00 – 10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 16.00 น.        แข่งขันเครื่องร่อนและเครื่องบินพลังยาง
  16.00 น.         เก็บเครื่องบินกติกา 4 ช่องสัญญาณ / อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภท ความคิดสร้างสรรค์
  16.00 น. สิ้นสุดการแข่งขันประจำวัน 
  16.15 – 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
  08.30 – 08.45 น. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน รายงานตัว
  09.00 – 12.00 น. ผู้เข้าแข่งขันทุกทีม (กติกา 4 ช่องสัญญาณ / 
                                  อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภท ความคิดสร้างสรรค์) รับเครื่องบินเพื่อทำการแข่งขัน
          ตามลำดับรายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา
  10.00 – 10.15 น.        พักรับประทานอาหารว่าง
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 16.00 น.        แข่งขัน (ต่อ)
  16.00 น.         เก็บเครื่องบินกติกา 4 ช่องสัญญาณ / อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภท ความคิดสร้างสรรค์
  16.00 น. สิ้นสุดการแข่งขันประจำวัน 
  16.15 – 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำวัน

  *********************

  หมายเหตุ  กำหนดนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แต่คณะกรรมการผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามกำหนดการไว้ก่อน เว้นแต่มีเหตุอื่นใด 
  ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้กรรมการร่วมกันพิจารณา และมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อดำเนินการต่อไป
  หัวข้อเรื่อง
  อ่าน
  ตอบ
  วันที่
  Levitra 20 Mg Problemi EllProokS
  2
  0
  18 ต.ค. 2562
  Cephalexin Great Dane Kelgopy
  0
  0
  05 ต.ค. 2562
  adobtass
  7
  0
  20 ต.ค. 2561
  zatoazts
  4
  0
  16 ต.ค. 2561
  qnopuexq
  3
  0
  12 ต.ค. 2561
  tcbytkgo
  3
  0
  09 ต.ค. 2561
  y6trfipi
  9
  0
  12 พ.ค. 2561
  ubtkxpye
  8
  0
  05 พ.ค. 2561
  mycactsc
  6
  0
  03 พ.ค. 2561
  Inderal Buy India Colcirm
  5
  0
  19 เม.ษ. 2561
  กลุ่มโครงการพิเศษ
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10  กระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ 319  วังจันทร์เกษมถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300 
  โทรศัพท์ 0 2288 5895   โทรสาร 0 2281 5216  e-mail :  thawornnan@gmail.com
   
  Visitors