ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63  ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี                              
 
วีดิทัศน์การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา

 
เมนูหลัก
 • ความเป็นมา
 • วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
 • รูปแบบของการแข่งขัน
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • กำหนดการแข่งขัน
 • รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 • แกลเลอรี่ภาพถ่าย
 •   พิธีมอบรางวัล
 • แกลเลอรี่วิดีโอ
 • สื่อและเอกสารเผยแพร่
 • ติดต่อสอบถาม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อกำหนด /คณสมบัติผู้เข้าประกวดและแข่งขัน
 • หนังสือเชิญคณะกรรมการนอกสังกัด / หน่วยงานภายนอก
 • หนังสือเชิญคณะกรรมการสังกัด สพฐ. 
 • คณะกรรมการดำเนินการ /ตัดสิ
 • หนังสือราชการแจ้งทีมตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขัน
 • ดาวน์โหลดแบบสนามแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ สพฐ. (หุ่นยนต์กู้ภัย)
 • ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด
 • ดาวน์โหลดเกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขัน
 •  
  การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ

   
   
  การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
   
  การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม
   
  การประกวดโครงงานฯ

   

   

   
   
  Facebook Fanpage
   
  ความเป็นมา

          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการนำหุ่นยนต์ มาเป็นสื่อและเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเทคโนโลยีการนำความรู้เกี่ยวกับแมคานิค ทางกลศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาบูรณาการกับสาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และสาระวิชาอื่นๆ อีกมากมายในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยด้วยหุ่นยนต์ โครงงานหุ่นยนต์ และ จึงได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันหุ่นยนต์และ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในสังกัดสู่ระดับสากล จึงได้จัดทำโครงการการจัดประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ขึ้นเพื่อส่งเสริมส่งเสริมอัจฉริยภาพเด็กไทย และคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกับนานาชาติ ต่อไป

   
  วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม


  1. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนที่สนใจได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยหุ่นยนต์ และโครงงานหุ่นยนต์
  2. เพื่อให้ครูผู้สอน และนักเรียนตระหนัก เห็นความสำคัญของการนำสื่อหุ่นยนต์และไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบูรณาการในสาระการเรียนรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีคุณค่าโดยใช้หุ่นยนต์และเป็นสื่อในการเรียนรู้
  3. เพื่อค้นหาเด็กเก่งด้านการเรียนรู้พัฒนาหุ่นยนต์และ เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป

   
  รูปแบบของการแข่งขัน


  การประกวดแข่งขันหุ่นยนต์และ แบ่งการแข่งขันเป็น 4 ระดับ คือ
  1. ระดับประถมศึกษา
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
  3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ประเภทของการประกวดและแข่งขัน แบ่งเป็น 4 กิจกรรม คือ
  1. การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ
  2. การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ
  3. การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม
  4. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

   
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ครู-นักเรียนเกิดความรู้และความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านหุ่นยนต์  สามารถคิดสร้างสรรค์งานประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ และสร้างในรูปแบบต่าง ๆ ตามจินตนาการ
  2. ครู-นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้หุ่นยนต์และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และประดิษฐ์คิดค้นผลงานและนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
  3. สพฐ. มีนักเรียนที่มีความรู้ด้านหุ่นยนต์และ ( ด้านการออกแบบโปรแกรม การออกแบบโครงสร้างหุ่นยนต์ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ สามารถจัดทำโครงงานหุ่นยนต์ จนสามารถแสดงศักยภาพในเวทีการประกวดแข่งขันระดับชาติได้ 

   
  ข้อกำหนด / คุณสมบัติผู้เข้าประกวดแข่งขันหุ่นยนต์

   

   

  1. การประกวดหรือแข่งขันเป็นทีมแต่ละทีมประกอบด้วย นักเรียนไม่เกิน 3 คน (ยกเว้นการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม นักเรียนไม่เกิน 4 คน) และครูผู้ควบคุมทีม 1-2 คน
  2. โรงเรียนสามารถสมัครเข้าประกวดแข่งขันได้ทุกประเภทไม่เกินประเภทละ 1 ทีมในแต่ละกติกา
  3. วิธีการและขั้นตอนการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ให้เป็นไปตามกติกาที่สพฐ. กำหนด
  4. ผู้เข้าประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ต้องเป็นนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด
  5. ห้ามมิให้เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน หากสมาชิกในทีมคนใด ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ ให้สมาชิกเท่าที่เหลืออยู่แข่งขันได้
   
  หน่วยงานความร่วมมือ
   
  แผนผังการจัดงาน
   
  กำหนดการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกกิจกรรม

  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

                  09.00 – 10.00 น.                ทีมผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว

                  10.00 – 12.00 น.                ประชุมทีมหุ่นยนต์และครูที่ปรึกษาพร้อมชี้แจงเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์

                  12.00 – 16.00 น.                ทีมหุ่นยนต์ประกอบหุ่นยนต์

                  16.00 – 18.00 น.                ทีมหุ่นยนต์ทดสอบสนามแข่งขันระบบเปิด

                  18.00 น.                             สิ้นสุดการแข่งขันประจำวัน

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

                  08.00 – 09.00 น.                ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมรายงานตัว

                  09.00 – 10.00 น.                เตรียมความพร้อมหุ่นยนต์พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติหุ่นยนต์

                  10.00 – 12.00 น.                แข่งขันหุ่นยนต์รอบแรก

                  12.00 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

                  13.00 – 16.00 น.                แข่งขันหุ่นยนต์รอบแรก (ต่อ)

                  17.00 18.00 น.                กรรมการรวบรวมคะแนนประกาศผลทีมเข้ารอบ 8 ทีม

                  18.00 น.                             สิ้นสุดการแข่งขันประจำวัน

  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

                  08.00 – 09.00 น.                รายงานตัวทีมหุ่นยนต์ 8 ทีม

                  09.00 – 10.00 น.                เตรียมความพร้อมหุ่นยนต์พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติหุ่นยนต์

                  10.00 – 12.00 น.                แข่งขันรอบ 8 ทีม

                  12.00 13.00 น.                พักรับประทานอาหารกลางวัน

                  13.00 – 14.00 น.                แข่งขันหุ่นยนต์รอบรองชนะเลิศ

                  14.00 – 15.00 น.                แข่งขันหุ่นยนต์รอบชิงชนะเลิศ

                  15.00 16.00 น.                พิธีปิดและมอบรางวัล

   
  กำหนดการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี

  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

                  16.00 – 20.00 น.                ผู้เข้าประกวดทุกทีมติดตั้งโครงงานพร้อมส่งรูปเล่มรายงาน จำนวนทีมละ 5 ฉบับ


  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

                  09.00 – 20.00 น.                 คณะกรรมการเดินตรวจประเมินโครงงาน

                                                                ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557

                  09.00 – 11.00 น.                  คณะกรรมการเดินตรวจประเมินโครงงาน (ต่อ)

                  12.00 น.                               ประกาศผลการทีมที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้ายของแต่ละระดับ

                  16.00 น.                               สิ้นสุดการประกวดแข่งขันประจำวัน


  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

                  09.00 – 13.00 น.                4 ทีมสุดท้ายของแต่ละระดับนำเสนอผลงานโครงงาน 

  หัวข้อเรื่อง
  อ่าน
  ตอบ
  วันที่
  Levitra 20 Mg Problemi EllProokS
  2
  0
  18 ต.ค. 2562
  Cephalexin Great Dane Kelgopy
  0
  0
  05 ต.ค. 2562
  adobtass
  7
  0
  20 ต.ค. 2561
  zatoazts
  4
  0
  16 ต.ค. 2561
  qnopuexq
  3
  0
  12 ต.ค. 2561
  tcbytkgo
  3
  0
  09 ต.ค. 2561
  y6trfipi
  9
  0
  12 พ.ค. 2561
  ubtkxpye
  8
  0
  05 พ.ค. 2561
  mycactsc
  6
  0
  03 พ.ค. 2561
  Inderal Buy India Colcirm
  5
  0
  19 เม.ษ. 2561
   
  กลุ่มโครงการพิเศษ
  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10  กระทรวงศึกษาธิการ  เลขที่ 319  วังจันทร์เกษมถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ 0 2288 5895   โทรสาร 0 2281 5216  e-mail :  thawornnan@gmail.com
   
  Visitors
   
  สำหรับกรรมการดูแลระบบ

  ระบบการจัดการแข่งขันของ สพป.